Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen, opleidingen of workshops, alsmede alle persoonlijke sessies w.o. readings, healings en coaching, die door Soulmate worden aangeboden. 1.2 Deze voorwaarden zijn algemeen.
 2. Inschrijven
 3. 2.1 Inschrijven geschiedt door het inzenden van het inschrijvingsformulier o.a. op de website met een bedenktijd van 14 dagen. Daarna is je inschrijving definitief. 2.2 Je schrijft je in voor de gehele cursus, workshop of training, tussentijds annuleren is niet mogelijk behoudens de in artikel 3 genoemde voorwaarden. 2.3 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.  
 4. Artikel 3: Annulering
 5. 3.1 Annulering door de deelnemer aan een cursus of opleiding dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Soulmate geldt als datum van de annulering. 3.2 Annuleren van cursussen en workshops is kosteloos tot 4 weken voor aanvang, daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk om aan een volgende cursus of workshop deel te nemen. Indien een cursus, workshop of opleiding vanwege te weinig deelnemers niet doorgaat, worden de reeds betaalde kosten/termijnen binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over een mogelijke annulering wordt op zijn laatst 2 weken voor de aanvangsdatum besloten. 3.3 Soulmate behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de cursussen, opleidingen, workshops organisatorische wijzigingen aan te brengen.

   Artikel 4: Betalingsvoorwaarden 

  4.1 Er geldt een algemene betalingstermijn van 14 dagen.
  4.2 Alle betalingen kunnen worden voldaan op NL80 RABO 0393 7383 96 t.n.v. Anna L. Eberlein
  4.3 Voor alle cursussen en workshops geldt dat deze voor aanvang volledig zijn betaald.
  4.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de deelnemer in verzuim.

   Artikel 5: Uitvoering

   5.1 Soulmate heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
   5.2 Indien Soulmate besluit om een cursus of opleiding tussentijds of voortijdig te beëindigen worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de deelnemer gedaan. Eventuele vooruitbetalingen door de deelnemer worden zo spoedig mogelijk terugbetaald.
   5.3 De met Soulmate gesloten overeenkomst leidt voor Soulmate tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
   5.4 Voor zover Soulmate voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is Soulmate uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking. 5.5 Soulmate heeft het recht om deelnemers de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.

   Artikel 6: Klachtenprocedure

   6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Soulmste als de deelnemer een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
   6.2 Mochten er klachten zijn dan wordt er eerst geprobeerd dit in goed overleg tussen Soulmate, de docenten en de klager op te lossen. Officiële klachten kunnen mondeling, schriftelijk of per email aan Soulmate kenbaar worden gemaakt.     

   Artikel 7: Overige bepalingen

   7.1 Persoonlijke informatie over de deelnemers wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke informatie over de deelnemers mag door zowel docenten, supervisors als assistenten alsmede door de deelnemers zelf, op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven. Schending van deze geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst c.q. deelname leiden.